ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Fun Languages Hungary Nyelvoktató Kft.
Tájékoztató hatálybalépésének napja: 2018. május 25.

1. Általános rendelkezések és elérhetőségek
A jelen adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) azon személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Önről mint a dreamcoaching.hu weboldal használójáról, szolgáltatást igénybevevőről, (a továbbiakban együttesen: „Érintett”) a Fun Languages Hungary Nyelvoktató Kft. (székhely: 6400 Kiskunhalas, Szilády Á utca 18..; cégjegyzékszám: 03 09 116420; adószám: 14385599-2-03) („Adatkezelő”) gyűjt és kezel.

Az Adatkezelő székhelye: 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 18.
Az Adatkezelő telephelye: 6400 Kiskunhalas, Szilády Áron utca 4.
Adatkezelő törvényes képviselője: Jamrik Márta ügyvezető
Cégjegyzékszám: 03 09 116420
Adószám: 14385599-2-03
Az Adatkezelő elérhetősége, amiken keresztül az Érintett jelen tájékoztatóba foglalt jogait gyakorolhatja:
E-mail: info@lcfclubs.hu
Telefonszám: +36 77/429-661, +36 20/256-8867
2. A Tájékoztató frissítése
Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Erre tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a dreamcoaching.hu weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változásokat. A Tájékoztató hatályos tartalma ugyanitt folyamatosan megismerhető és lementhető. Ha az Ön e-mail címe rendelkezésünkre áll, kérésére a módosításokról e-mailben értesítést küldünk.
Kérésére megküldjük Önnek a mindenkor hatályos Tájékoztató egy példányát.
3. A Tájékoztató megismerése és elfogadása
Az adott személyes adat rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen Tájékoztatónak az adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte, és kifejezetten elfogadta.
4. A kezelt adatok köre és az adatkezelési célok
Az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások biztosítása érdekében Önnel kapcsolatos adatokat kérhetünk, valamint Ön az Adatkezelővel való kommunikációja során is önkéntesen rendelkezésünkre bocsáthat bizonyos adatokat. Az általunk gyűjtött adatok egy része az az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről – („GDPR”) 4. cikk 1. pontja szerint „személyes adat”.
A kezelt adatok köre, az adatkezelési célok, az adatkezelés jogalapja, valamint az adatkezelés időtartama:
Az adatkezelés célja Az adatkezelés
jogalapja
A kezelt adatok köre Az adatkezelés időtartama,
az adatok törlésének határideje
Az Érintettnek (a weboldal használója) lehetősége van üzenetet küldeni az Adatkezelő weboldalán, az Adatkezelő részére, melyben felteheti
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)
Az Érintett (a weboldal használója):
neve
e-mail címe
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az e-mail kiküldése után 30 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok.
kérdéseit, tájékoztatást
kérhet. érdeklődés tárgya
A weboldal használatával az Érintett (weboldal használója) tájékozódhat az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról.
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a weboldal elhagyása után 14 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok.
Az Érintetteknek lehetőségük van tájékoztatást kérni az Adatkezelő által működtetett coaching szolgáltatásról, tanácsadásról, workshopokról, tréningekről.
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)
Az Érintett (a weboldal használója):
IP-címe
operációs rendszere
böngészője
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az e-mail kiküldése után 30 nappal törlésre kerülnek a személyes adatok.
Az Érintettnek lehetősége van coaching ülésekre, tanácsadásra, workshopokra vagy tréningekre jelentkezni. Ezen adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelő közvetlenül az Érintettől kapja meg.
Az Érintett
Az Érintett: hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1)
neve bekezdés a,)
e-mail címe
telefonszáma
földrajzi terület
Az adatokat az Érintettel való Szerződés teljesítése
Az Érintett:
kapcsolat megszűnését (GDPR. 6. § (1) bekezdés b,)
neve
követően a Ptk. 6:22. § alapján 5 év múlva töröljük. Ha az
vállalkozása (ha van)
adatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény weboldalának címe
(„Számviteli Törvény”) 169. § alapján kötelesek vagyunk esetleges betegsége, egészségügyi problémája,
megőrizni, az adatokat az Önnel való kapcsolat megszűnését követően 8 év lakcíme
múlva töröljük. A gyakorlatban ilyen eset, ha az e-mail címe
adatok a könyvelést
alátámasztó iratok részét képezik, például a szerződéskötéssel kapcsolatos dokumentumokban (adott esetben magában a szerződésben) vagy a kiállított számlán szerepelnek.
Az Érintettnek lehetősége van egy első, ingyenes coachingra jelentkezni, mely óra során megismerheti az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatást.
telefonszáma
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a hozzájárulás megadását követő 5 év múlva törli.
Az Érintettnek lehetősége van egy facebook zárt csoportba bejelentkezni.
Ezen adatkezelés során kezelt adatokat az Adatkezelő közvetlenül az Érintettől kapja.
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)
Az Érintett:
neve
telefonszáma
lakhelye
e-mail címe
vállalkozása
Az Érintett hozzájárulása (GDPR. 6. cikk (1) bekezdés a,)
Az Érintett:
neve
lakcíme
vállalkozása
e-mail címe
Az Érintett csoportban lévő tagságának fennállásáig, hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában a csoporttagság megszűnésétől számított 6 hónapon belül a személyes adatok törlésre kerülnek.
A regisztráció során az Érintettnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő támogató és
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól
Az Érintett:
neve
Az Érintett által adott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában az Adatkezelő a hozzájárulás megadását
szóló marketing célú hírlevelére
2008. évi
követő 5 év múlva törli. Ennek megfelelően az
XLVIII. törvény Adatkezelő azon
(„Grt.”) 6. § (1) Érintettek részére, akik
szerint az Érintett feliratkoztak a hírlevelére,
személy előzetes, a regisztráció során
egyértelmű és megadott – és adott
kifejezett esetben később
hozzájárulása és a módosított – e-mail
GDPR. 6. cikk (1) címükre az az Adatkezelő
bekezdés a, pontja által meghatározott
szerinti rendszerességgel, és
hozzájárulása. tartalommal jogosult direkt marketing célú hírleveleket küldeni, amelyek az az Adatkezelő szolgáltatásával, akcióival, promócióival, és egyéb, az az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos, figyelemfelhívó információkat tartalmaz.
Az adatokhoz hozzáférők köre:
a) az Adatkezelő munkatársai;
b) az alábbiakban meghatározott Adatfeldolgozók munkatársai;
c) egyes hatóságok a hatósági eljárások során általuk kért és az Adatkezelő által törvényileg kötelezően
átadandó adatok vonatkozásában;
e-mail címe
d) a lejárt tartozások kezelése céljából az Adatkezelő által megbízott követeléskezelő cég munkatársai;
e) egyéb személyek az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján.
Az Adatkezelő időbeli korlátozás nélküli szigorú titoktartási kötelezettséget vállal az általa kezelt személyes adatok, coaching ülések során tudomására jutott bizalmas információk vonatkozásában, azokat – az Érintett hozzájárulásától eltérően – nem hozhatja harmadik személy tudomására.
A hozzájárulás visszavonása nem érinti a korábbi adatkezelés jogszerűségét.
5. Adatfeldolgozásra jogosult személyek
Az Adatkezelő az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésére az alábbi táblázatban felsorolt adatfeldolgozókat veszi igénybe. Az adatfeldolgozónak a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az GDPR, valamint az adatkezelésre vonatkozó külön törvények keretei között az Adatkezelő határozza meg. Az általa adott utasítások jogszerűségéért az Adatkezelő felel. Az adatfeldolgozó az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhat, a tudomására jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatja fel, saját céljára adatfeldolgozást nem végezhet, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint köteles tárolni és megőrizni.
Az adatfeldolgozók neve és elérhetősége
Az adatfeldolgozó által megismert személyes adatok, és az adatfeldolgozás során ellátott tevékenység
Az adatfeldolgozás időtartama
Magyar Posta Zrt.
(ügyfélszolgálat: Budapest X. ker. Üllői út 114-116.; e- mail: ugyfelszolgalat@posta.hu)
Az Érintett által megadott személyes adat.
Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása.
Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.
Az DPD Hungária Kft.
Érintett által megadott
személyes adat. (telefon: 361 501 6200; e- mail: dpd@dpd.hu)
Az Adatkezelő által a jelen Tájékoztató alapján kezelt szállítási adathoz fér hozzá. Feladata az Adatkezelő által adott szállítási adatok alapján a termékek kiszállítása.
Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.
BITHUSZÁROK SZÁMÍTÁSTECHNIKAI ÉS SZOLGÁLTATÓ BETÉTI TÁRSASÁG
(Elérhetőség: http://bithuszarok.hu, E- mail: info@bithuszarok.hu)
Az Érintett által megadott e-mail címre hírlevél küldése.
Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.
ErdSoft
(cím: 24000 Subotica, Luja Pastera 5.
tel.:+381 60 44 60 555
e-mail: daniel.erdudac@erdsoft.com)
A webszoftveren keresztül a honlap szerkesztése.
Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.
AXEL Professional Softwares Kft.
(Tel.: +36 1 510 0750
E-mail: info@axel-
Az Érintett által megadott személyes adat alapján a számlázás elvégzése.
Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
professional.hu) számviteli bizonylatot
(ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Lábadiné és Társa Kft
(6400 Kiskunhalas, Szász Károly u. 8. Tel.: 77-428- 673., E-mail: labadinekft@gmail.com)
Az Érintett által megadott személyes adat alapján a könyvelési feladatok elvégzése.
Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig. A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni. Rackforest Kft 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22. 3. em. 3008. a. Adószám: 14671858-2-41 Bankszámlaszám: HU04 10400968- 50514955-49501007
www. dreamcoaching.hu honlap tárhelyének üzemeltetése.
Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig.
Cégjegyzékszám: 01-09-914549 Telefon: +36 70 398 1166 E-mail: info@rackforest.hu Internet: www.rackforest.hu
Az Érintett által megadott személyes adat alapján e-mail küldése, tárolása
Határozatlan idejű szerződés alapján a szerződés megszűnéséig, vagy az érintettnek a jelen adatfeldolgozó felé intézett törlési kérelméig tart.
6. Reklámlevelek küldése
A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Az Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről a hírlevél alján elhelyezett link segítségével, vagy az Adatkezelő ügyfélszolgálatának segítségével.
7. Sütik és web beacon-ok, névtelen információk a weboldalaink használatán keresztül
Az Érintett hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az Érintett gépén adatokat tartalmazó file-t (cookie/süti) helyezzen el. A cookie-k célja a visszatérő érintettek azonosítása, az Érintettek szolgáltatásokkal való ellátása és a weboldal kényelmi funkcióinak támogatása.
Adatkezelő a Weboldalon kizárólag külső szolgáltatók (Google) cookie-jait használja. A cookie-k rövid szöveg file- ok, amelyeket a Weboldal küld az Érintett számítógépének merevlemezére, és az Érintett vonatkozó információkat tartalmaznak.
Az Adatkezelő a Weboldallal összefüggésben igénybe veszi a Google Analytics rendszer szolgáltatásait. A Google Analytics által kezelt cookie-k a Weboldalra látogatottsági és egyéb webanalitikai adatok mérését segítik. A cookie- k által gyűjtött információk a Google által üzemeltetett külső szerverekre kerülnek továbbításra és tárolásra. A Google ezeket az információkat az Adatkezelő érdekében elsősorban arra használja, hogy nyomon kövesse a Weboldal látogatottságát és a Weboldalon végzett tevékenységekről elemzéseket készítsen.
A Google ezeket az információkat jogosult harmadik személyek részére továbbítani, amennyiben ezt jogszabály kötelezővé teszi. A Google jogosult továbbá ezeket az adatokat az általa az adatok feldolgozásához igénybe vett
harmadik személyek részére is továbbítani. Az adatok Google Analytics általi kezeléséről a Google Analytics tud részletes felvilágosítást adni (http://www.google.com/analytics).
Az Adatkezelő hirdetéseit külső szolgáltató (Google) internetes webhelyeken jelenítik meg. Ezek a külső szolgáltatók (Google) cookie-k segítségével tárolják, hogy az Érintett korábban már látogatást tett az Adatkezelő Weboldalán, és ez alapján – személyre szabottan – jelenítik meg a hirdetéseket az Érintetteknek (azaz remarketing tevékenységet folytatnak).
A Google cookie-használata letiltható a Hirdetésbeállítások (bővebb információ: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/) segítségével. Az Érintettek a Network Advertising Initiative (http://www.networkadvertising.org/choices/) leiratkozási oldalán a külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatják.
A fent említett külső szolgáltatók adatkezelésére az ezen szolgáltatók által meghatározott adatvédelmi előírások az irányadóak, és az ilyen adatkezelés tekintetében az Adatkezelő semmilyen felelősséget nem vállal.
Ön beállíthatja web böngészőjét, hogy elfogadjon minden sütit, elutasítsa mindet, vagy értesítse Önt, ha süti érkezik az Ön gépére. Mindegyik web böngésző különböző, így kérjük. használja keresője “Segítség” menüjét a sütik beállításainak módosításához. Például a Microsoft Internet Explorer esetében, Ön törölheti vagy kikapcsolhatja a sütiket az “Eszközök/Internet Beállítások” opció választásával és módosíthatja biztonsági beállításait. A sütik természetével, valamint kikapcsolásukkal kapcsolatos további információt a http://www.youronlinechoices.com/hu/ oldalon talál. A Weboldal a sütik segítségével történő működésre készült, így azok kikapcsolása hatással lehet a Weboldal használhatóságára, és megakadályozhatja, hogy Ön annak minden előnyét kihasználja.
A Weboldalon használt cookie-k:
o Analitika, követő
o Érintett azonosító session cookie
Harmadik fél által üzemeltetett weboldalakkal, valamint harmadik felekkel nem cserélünk sütiket.
8. Az Adatkezelő közösségi oldalakon való jelenléte (Facebook/Instagram)
Az Adatkezelő elérhető a Facebookon és az Instagramon is.
Az adatkezelő a Facebook oldalon lévő üzenő falon közzétett hírfolyamára a látogató a tetszik/like likre kattintva iratkozhat fel és az ugyanitt megtalálható nem tetszik/dislike linkre kattintva iratkozhat le. Ugyanitt az adatkelező által működtetett és adatkezelő által meghatározott feltételek mellett, Facebook csoportba is bejelentkezhet a
9. Gyermekekkel kapcsolatos információk
16. éven aluli személyek nem adhatnak meg magukról személyes adatot, kivéve, ha valamelyik szülőtől, vagy gyámtól ehhez engedélyt kértek.
A 14. életévét be nem töltött Érintett esetében a törvényes képviselője, gondnoka adhat meg személyes adatot, tehet nevében jognyilatkozatot.
A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Érintett csak a törvényes képviselőjének, gondnokának hozzájárulásával adhat meg személyes adatot, hozzájárulásával tehet jognyilatkozatot.
Az információk rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti és szavatolja, hogy a fentiekre figyelemmel jár el, cselekvőképessége az információk rendelkezésre bocsátásával kapcsolatban nem korlátozott. Amennyiben Ön az információk rendelkezésre bocsátására jogilag önállóan nem jogosult, Ön köteles az Érintett harmadik személyek (pl. törvényes képviselő, gondnok) beleegyezését megszerezni. Ezzel összefüggésben Ön köteles mérlegelni, hogy az adott információ rendelkezésre bocsátásával összefüggésben szükség van-e valamely harmadik személy hozzájárulására. Előfordulhat, hogy az Adatkezelő Önnel személyes kapcsolatba nem kerül, így a jelen pontnak való megfelelést Ön köteles biztosítani, és az Adatkezelőt ezzel összefüggésben felelősség nem terheli.
Minden ésszerű erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy töröljünk valamennyi információt, amely jogosulatlanul bocsátottak rendelkezésünkre, és biztosítjuk, hogy ezen információ más számára nem kerül továbbításra, sem általunk történő felhasználásra (sem reklámozási, sem egyéb célból). Kérjük, közölje velünk haladéktalanul, ha azt tapasztalja, hogy egy gyermek önmagáról jogosulatlanul bocsátott rendelkezésre információt. A Tájékoztató elején kiemelt elérhetőségeinken kapcsolatba léphet velünk.
10. Adatbiztonsági intézkedések
Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen. Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai (pl. logikai védelem, különösen a jelszavak és kommunikációs csatornák titkosítása) és szervezési intézkedésekkel (fizikai védelem, különösen az Adatkezelő munkavállalóinak adatbiztonsági képzése, az információkhoz való hozzáférés korlátozása) gondoskodik.
Kérjük, segítsen nekünk az információk megóvásában azzal, hogy nem használ nyilvánvaló bejelentkezési nevet illetve jelszót, valamint a jelszavát rendszeresen megváltoztatja, kérjük továbbá, hogy jelszavát ne tegye hozzáférhetővé más személy számára.
11. Az Érintett jogai és jogorvoslati lehetőségei
Az Ön adatvédelmi jogait és jogorvoslati lehetőségeit, és ezzel kapcsolatban a GDPR vonatkozó rendelkezéseit és korlátozásait részletesen a GDPR tartalmazza (így különösen a GDPR 15., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 77., 78., 79. és 82. cikkei). Az alábbiakban összefoglaljuk a legfontosabb rendelkezéseket.
11.1 Az Ön hozzáférési joga
Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai; b) az Érintett személyes adatok kategóriái; c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket; d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; e) az Ön joga joga, hogy kérelmezheti tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; f) valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; és g) ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az
alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az Önre nézve milyen várható következményekkel jár.
Ha személyes adatoknak harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha Ön másként kéri.
11.2 A helyesbítéshez való jog
Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.
11.3 A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)
(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:
a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük; b) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; c) Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; d) a személyes adatokat jogellenesen kezeltük; e) a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell; vagy f) a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
(2) Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy
az Érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges, többek között:
a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; b) a személyes adatok kezelését előíró, a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése céljából; c) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy d) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
11.4 Az adatkezelés korlátozásához való jog
(1) Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát; b) az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; c) már nincs szükségünk a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy d) Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatjuk Önt.
11.5 A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség
Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés- korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk e címzettekről.
11.6 Az adathordozhatósághoz való jog
(1) Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, általa a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná a Adatkezelő, ha:
a) az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul; és b) az adatkezelés automatizált módon történik.
Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.
11.7 A tiltakozáshoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezeljük tovább, kivéve, ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
11.8 A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
Ön a GDPR., valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket részletesen a GDPR 77.,79. és 82. cikkei tartalmazzák.
11.9 A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.
Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja Önt a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.
A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.
11.10 Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog
Ön hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak a GDPR-nak nem megfelelő kezelése következtében megsértették a GDPR szerinti jogait.
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni eljárást az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani. Az ilyen eljárás megindítható az Érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is.
Valamely eljárás kezdeményezése előtt javasolt az adatkezelőnek elküldeni a panaszt.